Privacy verklaring

Way2Trade B.V. verwerkt gegevens van leden, geïnteresseerden, leveranciers, partners, sollicitanten en medewerkers. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Way2Trade hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Way2Trade B.V. behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht worden genomen.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • het gebruiken van SSL-certificaten;
 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • alle personen die namens Way2Trade van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • persoonsgegevens worden middels veilige systemen verzonden;
 • Way2Trade-medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding van persoonsgegevens;
 • het gebruik van anti-spam/anti-virus filters.

Privacy verklaring
In deze privacy verklaring leggen we uit wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie delen met derden en hoe we deze informatie beveiligen. Deze verklaring is van toepassing op al onze diensten en ook op mensen die bij ons solliciteren.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens

 • als u gebruik maakt van onze diensten
 • als u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via social media of via onze websites.
 • als uw gegevens op openbare bronnen staan
  We verzamelen alleen de gegevens als dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor uw persoonlijke belangen. Voordat we gegevens verzamelen, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor beide partijen. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor dit doel.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de ledenadministratie, het innen van contributie, het verzenden van branche gerelateerde informatie aan leden en/of geïnteresseerden, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de vereniging op de eigen website, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van de gegevens, het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten en eventuele andere activiteiten. Deelnemers aan een (netwerk)bijeenkomst kunnen gefotografeerd worden, de gemaakte foto’s worden integer gebruikt in het natraject voor verslaglegging over het evenement en worden eventueel gepubliceerd. Indien u niet wenst te worden vastgelegd, dient dit te worden gemeld bij de fotograaf en/of Way2Trade.

Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Way2Trade verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Way2Trade geeft nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. In dergelijke verwerkersovereenkomsten maakt Way2trade afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.
Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te laten sluiten bij datgene waarvan wij denken wat relevant voor u is.
Way2Trade verwerkt de volgende persoonsgegevens (indien bekend) ten behoeve van bovenstaande doeleinden: geslacht, achternaam, voornaam, voorletter(s), telefoonnummer(s), e-mail, pasfoto, functie en organisatie. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we hebben gekregen via service gerelateerde communicatie en activiteiten zoals bijeenkomsten, (telefoon)gesprekken, documenten, e-mails.

Bewaren van gegevens
Way2Trade bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken. Indien het lidmaatschap, de samenwerking of het abonnement beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindigen verwijderd.

Cookies
Bij bezoek aan de website van Way2trade wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website.

Rechten van betrokkenen
Way2Trade verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven en nieuwsberichten aan de personen wiens gegevens zij verwerken. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan het Office Management van Way2Trade (contact@way2trade.nl ).

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Way2trade over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot Way2Trade via contact@way2trade.nl , Haarlemmerstraatweg 32, 2343 LB Oegstgeest. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord. Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 26 oktober 2020.

Oegstgeest, 26 oktober 2020

Voorbehoud: Aan de inhoud van deze Way2Trade privacy verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de inhoud van deze privacy verklaring afwijkt van de van toepassing zijnde regelgeving dan is deze regelgeving doorslaggevend. Voor afwijking aanvaardt Way2Trade B.V. geen aansprakelijkheid.
Niets uit deze privacy verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Way2Trade B.V. worden gekopieerd en/of verder verspreidt.

COPYRIGHT © 2024 WAY2TRADE. ALL RIGHTS RESERVED.