UPDATE FACTSHEET GMO-beleid Rusland Diervoeder

Op 23 juli 2020  heeft de Russische autoriteit, Rosselkhoznadzor, de grens gesloten voor Nederlands diervoeder, inclusief petfood. De aanleiding die de Russen geven is de aanhoudende incidenten waarbij de Russen een te hoge aanwezigheid van GMO bestanddelen vinden de producten die als GMO-vrij vanuit Nederland worden geëxporteerd. De grens die Rusland hanteert voor GMO vrij is anders dan in Europa.

Zie daarvoor onderstaande tabel:

EU* Rusland
GMO >0,9%GMO *meldplicht (labellingsplicht) > 0,9% Verboden als GMO-vrij en dus verplicht registreren

 

 

GMO vrij <0,9% GMO vrij

(toegestane events*)

≤ 0,9% mits registreerde events

 

≤ 0,5% Toegestaan zonder registratie en geaccepteerd als GMO-vrij

Toetsing norm Strain specifiek en cumulatief Strain specifiek niet cumulatief
Monitoring bij import Risk-based

Technically unavoidable -versleping geaccepteerd

Alles

Tolerantie 0,5%-0,9% wordt strak gehandhaafd, geen uitzondering voor versleping

Registratie proces Food en feed toepassing in één aanvraag

Productveiligheid wordt in één keer beoordeeld waar GMO een onderdeel is

Food and Feed aparte instanties voor registratie zowel event als product

*Uitsluitend de op de EU-markt toegestane events https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm

” Table listing GM material, which currently fulfils the requirements of Regulation (EC) No. 619/2011 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed as regards presence of genetically modified material for which an authorisation procedure is pending or the authorisation of which is expired.”

In de brief van 21 juli 2020 die aan de Nederlandse Chief Veterinary Officer is gezonden toont Savenkov zijn ongenoegen met twee nieuwe klachten en het uitblijven van de herstelrapportages van eerdere klachten begin dit jaar. Ook spreekt hij zijn verbazing uit dat er nog geen enkel voederbedrijf zich heeft laten registeren voor het gebruik van GMO bestanddelen en hij sluit af met het bericht dat per 23 juli de grens dicht is voor alle Nederlandse diervoeder bedrijven (inclusief feed additives en petfood).

Gezien de brieven die Rosselkhoznadzor ook heeft gestuurd aan de Europese Commissie met een opsomming van klachten uit andere Lidstaten en het overleg dat de Italiaanse CVO  Silvio Borello met Rosselkhoznadzor heeft gehad afgelopen zomer over de zorgen rondom GMO, kunnen we constateren dat dit dossier breed speelt en vraagt om bredere actie dan alleen het opsturen van herstelrapportages.  Deze conclusie wordt gedeeld door het Ministerie van Landbouw en we hebben goed overleg om tot een goede aanpak te komen.

In lijn met het opheffen van de ban voor een tweetal bedrijven in 2019 is er een voorstel gestuurd aan Rusland dat Nederland een tijdelijk positive release systeem zal invoeren voor de eerste 10 zendingen én dat de sector met een monitoringsplan komt om zo het vertrouwen te herstellen.

De Russen hebben dit aanbod beantwoord met een Нет[1] door een questionnaire in te dienen en een opening voor het organiseren van een teleconferentie om de questionnaire te bespreken. Deze questionnaire bevat vragen die gaan over het Europese en Nederlandse controle systeem op aanwezigheid van GMO alsmede het registratieproces en specifiek ook over feed additives of microbiological synthesis.

Zoals aangegeven in de updates die we de leden van exportwerkgroep hebben gestuurd op dit dossier is het zo dat het Ministerie verwacht dat de sector met een structurele verbeterslag komt en dit ook als voorwaarde stelt om in overleg te treden met Rosselkhozanadzor.

Zoals in de factsheet van 2016 aangegeven zien we dat Rusland werkt aan het ontwikkelen van regelgeving op het gebied van GMO’s .

Zo heeft Poetin het Russische Parlement in 2015 gezegd dat Rusland GMO vrij moet zijn en de grootste leverancier ter wereld moet worden van GMO vrije gewassen. Sinds 2015 is een algeheel verbod van kracht op het telen en fokken met GMO-materiaal. Daarnaast zal het Russische Ministerie van Landbouw samen met Rosselkhoznadzor nader werken aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving omtrent het gebruik en monitoring van GMO gewassen. Dit was reeds belegd in de GOR resolutie uit september 2013. Echter eerdere pogingen om wetgeving rondom GMO te harmoniseren zijn nog niet van de grond gekomen. De verwachting is dat per 1 juli 2017 hier een nieuwe start mee gemaakt zal worden.

Inmiddels hebben we gezien dat er verschillende aanpassingen en aanvullingen op de regelgeving zijn gekomen. Deze zijn uitvoerig aan de orde gekomen in het door Way2Trade ontwikkelde webinar over de Russische wet-en regelgeving.

Hoewel duidelijk is dat Rusland zo min mogelijk GMO-producten wil importeren is er geen sprake van een importban op aanwezigheid van GMO in diervoerder. En volgens Deputy hoofd van Rosselkhoznadzor, Alexey Alekseenko komt deze er ook niet. Voor diervoeder geldt de eis dat er niet meer dan 0,5% niet-geregistreerde strains mogen voorkomen in een partij en niet meer dan 0,9 % voor geregistreerde strains. Geregistreerd betekent in dit geval, geregistreerd in Rusland. Rusland toetst per strain. Dus als er van twee verschillende geregistreerde strains 0,6% wordt gedetecteerd is dat geen overtreding van 1,2%.

De verwachting was destijds dat de controles steeds stringenter zullen worden uitgevoerd hetgeen inderdaad het geval is, gezien de verbreding van de Russische controles en de ingestelde ban.

Zoals het Deputy hoofd van Rosselkhoznadzor, Alexey Alekseenko, destijds zei in reactie op de recent afgekondigde importstop van een Oekraïense leverancier en de aangekondigde tijdelijk import ban van bedrijven uit Argentinië, Brazilië, Duitsland en China: “We need to restore order in this field”.

Ook de nieuwe Deptuy, Konstatin Savenkov (sinds 2017) zet de strenge lijn voort zoals we de afgelopen periode hebben gemerkt. In de laatste correspondentie lijkt Savenkov aan te sturen op méér registraties. Terwijl op dit moment juist die registratie procedure zodanig is dat het praktisch onmogelijk is om verlopen events te re-registreren en nieuwe producten te registreren. Dit signaal wordt ook de Russische branches afgegeven aan Rosselkhoznadzor, mogelijk dat de questionnaire daar ook verband mee houdt. Door de onmogelijkheid van registratie zijn verschillende lijnen aan het verlopen. Waardoor de norm voor de lijnen niet meer ≤ 0,9 is maar ≤0,5%.

Hoe te voldoen aan de Russische norm? Gezien de klare taal ten aanzien van het GMO beleid én de huidige ban zullen de Russische autoriteiten geen welwillendheid tonen in het eventueel versoepelen van het monitoringsbeleid. Wij zullen als Nederland moeten laten zien dat wij deze situatie onder controle hebben. Een systeem van tenminste tijdelijke positive release lijkt daarmee noodzakelijk.

Ook al weten we dat met versleping altijd een GMO aanwezigheid kan worden aangetroffen die mogelijk boven de Russische normen uit zal komen. Overigens ook boven de EU normen, echter in de EU hebben we de praktische insteek waarbij technically unavoidable presence wordt geaccepteerd.

De sector werkt op dit moment aan een monitoringsprogramma dat uitgaat van positive release op eindproduct. Er wordt nog onderzocht of differentiatie mogelijk is. Duidelijk is dat het monitoringsprogramma als basis dient waarmee de NVWA kan aantonen in control te zijn.  Dit is van belang om  het vertrouwen van Rusland in onze autoriteit te herstellen en daarmee export(certificering) weer mogelijk te maken.

Wilt u structureel op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op het gebied van export? abonneer u dan op onze nieuwsbrief

 

Voorbehoud: Aan de inhoud van deze Way2Trade factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de inhoud van deze factsheet afwijkt van de van toepassing zijnde regelgeving dan is deze regelgeving doorslaggevend. Voor afwijking aanvaardt Way2Trade B.V. geen aansprakelijkheid.Niets uit deze factsheet mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Way2Trade B.V. worden gekopieerd en/of verder verspreidt.

[1] Njet-Nee

COPYRIGHT © 2024 WAY2TRADE. ALL RIGHTS RESERVED.